>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Stanovy spolku

Stanovy občanského sdružení HORSKÝ SPOLEK LÁZNĚ LIBVERDA

I. Základní ustanovení

1. Název spolku : Horský spolek Lázně Libverda
2. Sídlo spolku : Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice
kontaktní telefon : 723 471 370

II. Právní postavení

1. Horský spolek Lázně Libverda (dále jen „HSLL“) je dobrovolné nezávislé občanské sdružení fyzických a právnických osob, které sdružuje přátele Lázní Libverda a okolí se společným zájmem o programové cíle spolku.

2. HSLL má právní subjektivitu. Může nabývat práv a majetku, zavazovat se v rozsahu svých prostředků a je způsobilý k veškerým právním jednáním v rámci těchto stanov, jakož i takovým, jež napomáhají k plnění jeho poslání.

3. Správní rok HSLL začíná volbou nového výboru.

III. Poslání a činnost HSLL

1. Cílem HSLL je zejména podporovat a rozvíjet vlastivědné a zkrášlovací aktivity v Lázních Libverda a okolí.

Stanovených rámcových cílů bude HSLL dosahovat zejména:

 • podporou a rozvojem ekologicky optimálních rekreačních, sportovních a kulturních aktivit,
 • ochranou kulturního bohatství, krajinného rázu, péčí o památky a lidovou architekturu,
 • výchovnou, vzdělávací, osvětovou a propagační činností, též ve spolupráci s regionálními i celostátními sdělovacími prostředky,
 • mezinárodní spoluprací.

2. HSLL při plnění svého poslání spolupracuje s příslušnými orgány státní správy a místní samosprávy.

IV. Členství v HSLL

Členem je každý příznivec poslání HSLL, byl-li přijat valnou hromadou a platí-li každoročně stanovený členský příspěvek.

1. Práva člena

 • zúčastňovat se činnosti HSLL, schůzí, všech spolkových akcí a být o nich informován, používat věci spolku atd.,
 • rokovat na valných hromadách a na spolkových schůzích a podávat návrhy výboru a valné hromadě,
 • navrhovat, volit a být volen,
 • dostávat spolkové zprávy, spolkové tiskoviny a další informace,
 • přednostní účast na vlastních akcích HSLL.

2. Povinnosti člena

 • řídit se stanovami HSLL a všemi jeho platnými usneseními,
 • platit řádně a včas zápisné a členské příspěvky. Řádně zaplacené příspěvky se nevracejí,
 • všemožně podporovat dle svých sil rozvoj, snahy a akce HSLL.

3. Zánik členství

 • úmrtím nebo ztrátou svéprávnosti,
 • vystoupením z HSLL, jež je třeba ohlásit výboru doporučeným dopisem do konce běžného roku,
 • rozhodnutím valné hromady pro nezaplacené příspěvky s delším než jednoročním prodlením a po předchozím písemném upomenutí.

V. Orgány HSLL

Orgány HSLL jsou:

1. valná hromada
2. výbor
3. revizoři účtu

Funkce ve spolku jsou čestné. Člen může být do jakékoli funkce zvolen opakovaně.

1. Valná hromada

a) Řádnou valnou hromadu svolává výbor jedenkráte do roka, nejpozději v měsíci květnu.
b) Mimořádnou valnou hromadu výbor svolává, kdykoli to uzná za vhodné a potřebné. Je povinen ji svolat, požádá-li o to alespoň třetina členstva, tato třetina se zjišťuje podle soupisu členů uvedených v zápise z valné hromady. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu.
c) Valná hromada je způsobilá se usnášet:

 • za přítomnosti dvou třetin všech členů,
 • nesejde-li se v určený čas dostatečný počet členů, koná se týž den o hodinu později další valná hromada, která je způsobilá se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných.

d) Valná hromada se usnáší :

 • prostou většinou hlasů,
 • dvoutřetinovou většinou hlasů, jedná-li se o změnu stanov, při zrušení usnesení, jež bylo přijato na téže valné hromadě, a dále o vyloučení člena,
 • všemi hlasy o návrhu na právoplatný zánik HSLL a o přijetí člena.

e) Nastane-li při hlasování rovnost hlasů, rozhoduje hlas předsedy, při volbách rozhoduje los.
f) Návrhy, o nichž má být na valné hromadě hlasováno, musí být písemně oznámeny výboru, a to nejpozději 3 dny před konáním valné hromady. Jinak je možné o návrhu jednat jen tehdy , připustí-li to valná hromada.
g) Den, hodinu a místo valné hromady musí výbor oznámit členům nejméně 14 dní předem.

1.1 Pravomoc valné hromady

a) Usnáší se o stanovách, revokaci usnesení, přijetí člena, vyloučení člena, zániku HSLL.
b) Volí prostou většinou členy výboru, a to jmenovitě předsedu a dva místopředsedy případně další členy výboru.
c) Volí prostou většinou dva revizory účtů.
d) Posuzuje a schvaluje zprávy funkcionářů, jakož i závěrečné účty za uplynulý správní rok a rozhoduje o udělení absolutoria výboru.
e) Schvaluje zápis z minulé valné hromady.
f) Rozhoduje o použití majetku HSLL.
g) Schvaluje program činnosti HSLL na příští rok.
h) Stanoví výši ročních členských příspěvků.
i) Rozhoduje o dalších věcech, které jsou členy do programu valné hromady navrženy.

O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepíše předseda a dva ověřovatelé zápisu. Zápis musí obsahovat datum a místo konání valné hromady, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, a seznam účastníků s jejich podpisy. Zápis obdrží každý člen HSLL.

2. Výbor

a) Výbor sestává z předsedy, dvou místopředsedů a dalších členů, volebním obdobím je jeden správní rok
b) Výbor si volí ze svých členů jednatele, hospodáře, zapisovatele, archiváře, kronikáře a další činovníky. Funkce mohou být kumulovány.
c) Výborové schůze svolává předseda dle potřeby.
d) Schůze výboru se může konat za přítomnosti dvou třetin členů výboru, pokud byli jeho členové včas zpraveni o tom, kdy a kde se schůze výboru koná.
e) Výbor se usnáší prostou většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
f) Výbor má právo kooptovat z volitelných členů HSLL další členy výboru, nejvýše v počtu dvou, a to dvoutřetinovou většinou přítomných. Mandát kooptovaných členů trvá do nejbližší valné hromady.
g) Působnost výboru:

 • vede správu HSLL, pokud není vyhrazena valné hromadě a vykonává usnesení valné hromady,
 • stanoví čas, místo a pořad valných hromad, informuje o tom členy, seznamuje členy s průběhem valné hromady a s přijatými usneseními,
 • připravuje veškeré zprávy a podklady pro jednání valné hromady,
 • rozhoduje o vydávání tiskových zpráv, o pořádání výstav, přednášek, exkurzí, zájezdů atd.v souladu se schváleným programem činnosti,
 • vydává závazné směrnice pro činnost spolku,
 • rozhoduje ve všech případech, o nichž nemají stanovy samostatné ustanovení.

3. Revizoři účtů

a) Dva revizory účtů volí valná hromada současně s výborem. Jejich funkční období trvá jeden rok a jsou odpovědni pouze valné hromadě.
b) Působnost revizorů účtů:

 • dbají po celé volební období na dodržování stanov a plnění usnesení, které výboru uložila valná hromada,
 • kontrolují nejméně jedenkrát za půl roku správnost vedení účtů a pokladny,
 • o výsledku podávají zprávu výboru a výroční zprávu valné hromadě. Tuto zprávu podepisují oba revizoři.
 • Revizoři účtů mají právo se účastnit schůzí výboru s hlasem poradním.

Výbor i revizoři účtů vykonávají svoji činnost i po uplynutí svého volebního období v případě, že valná hromada nezvolila nové orgány. Tuto činnost vykonávají až do zvolení nového orgánu.

VI. Majetek HSLL a finanční hospodaření

1. Majetek HSLL je finanční a inventární. Finanční majetek se tvoří z členských příspěvků, z výtěžku spolkových podniků, z peněžních darů, podpor a odkazů. Inventární majetek tvoří věcné hodnoty a archiv.

VII. Zastupování a jednání jménem HSLL

1. Předseda spolku je statutárním zástupcem spolku, zastupuje spolek navenek a je oprávněn jednat jeho jménem. V některých případech může zastupovat spolek navenek a jednat jeho jménem též jiný pověřený člen výboru.

VIII. Zánik spolku

Spolek zanikne, usnese-li se na tom valná hromada všemi hlasy.

IX. Účinnost

Stanovy HSLL nabývají účinnosti dnem jejich registrace.

Vytvořeno 13.2.2007 19:30:59 | přečteno 8381x | pospisil

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
48% (314)
 
50% (326)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load