>
>

Lázně Libverda

oficiální stránky obce
Úvodní strana

Vyhlášení konkurzu - MŠ Lázně Libverda - ředitel školy

GOPR0578

Zřizovatel Obec Lázně Libverda v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Lázně Libverda, okres Liberec.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 2. 2017
Termín a způsob podání přihlášek:

Písemnou přihlášku včetně požadovaných příloh doručte osobně v zalepené obálce s označením „Konkurzní řízení MŠ Lázně Libverda – NEOTVÍRAT“ do podatelny OÚ Lázně Libverda, nebo zašlete poštou na adresu: Obec Lázně Libverda, Lázně Libverda 16, 463 62 pošta Hejnice, a to nejpozději do 31. 10. 2016 do 17:00 hodin. 

ikona souboruVyhlášení konkurzu na ředitele / ředitelku MŠ Lázně Libverda

Požadavky pro výkon funkce:
 - odborná a pedagogická způsobilost a délka odborné praxe podle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 - znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy, školského zařízení
 - občanská a morální bezúhonnost
 - dobrý zdravotní stav
 - organizační a řídící schopnosti


Náležitosti přihlášky:
 - přihláška (název konkurzního řízení, jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, popř. korespondenční adresa, kontakty, datum a vlastnoruční podpis)
 - úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklady o dalším vzdělávání/maturitní vysvědčení)
 - doklady o průběhu zaměstnání uchazeče a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzené posledním zaměstnavatelem (případně čestné prohlášení)
 - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce)
 - strukturovaný profesní životopis
 - písemnou koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4)
 - výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 - čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů
 - písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Vytvořeno 11.10.2016 8:17:46 | přečteno 899x | Floresiensis

Anketa

Souhlasíte s tím, aby se na zahradě MŠ vybudovalo pro děti nové hřiště?
 
49% (314)
 
50% (322)
Všechny ankety a kvízy
 

Lázně Libverda

Hledáte-li skutečnou perlu Jizerských hor, zavítejte do místa vzdáleného zhruba 30 km jízdy severovýchodně od Liberce. Mezi městy Hejnice a Nové Město pod Smrkem se nachází v půvabném podhůří severního úpatí Jizerských hor obec Lázně Libverda.


Partnerská města

swieradow zdroj mirsk trzebiel

Loga partnerů

Projekt byl podpořen z dotačního fondu Libereckého kraje.
banner cemba banner swieradowzdroj
Obecní úřad Lázně Libverda © 2007 | Lázně Libverda 16, 46362 Hejnice
Tel: 482 322 151 | E-mail: info@laznelibverda.cz
 
load